دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویین زهرا ـ چهارشنبه ۳۰/۶/۱۳۹۰

چنانچه متهم به تصرّف عدوانی اراضی ملی شده، به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی در کمیسیون ماده واحده اعتراض نماید، تکلیف دادسرا نسبت به پرونده مطروحه چیست؟نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه مهلت ۶ ماهۀ موضوع مادۀ ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوّب ۱۲/۷/۱۳۷۱)، طبقِ نظر شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است وعملاً هم کمیسیون ماده واحده پس از مهلت مذکور اعتراض را می پذیرد، قطعیت مالکیت دولت پس از اعتراض دُچار شُبهه و تزلزل می شود. بنابراین، ادامۀ رسیدگی و صدور قرار مُجرمیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. زیرا طبقِ مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی شرط رسیدگی به جُرم تصرف عدوانی، «مالکیت» شاکی خصوصی است که در مانحن فیه دچار اختلاف شده است. محکومیت متهم و اجرای حکم (مثلاً حبس) می تواند حقوق متهم را از بین ببرد، زیرا ممکن است نامبرده در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه حقوقی ذی حق شناخته شود که در اینصورت، در پرونده کیفری بی گناه متحمّل مُجازات شده است. بنابراین، دادسرا در خصوص موضوع سؤال باید قرار اناطه صادر نماید. زیرا کلمه «دادگاه» در مادۀ ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از باب غلبه است و رأی کمیسیون ماده واحده نیز توسط قاضی عضو صادر می شود.


نظر اقلیت:
نظر اکثریت در خصوص عدم وجاهت صدور قرار مجرمیت مورد تأیید است، امّا دادسرا نمی تواند قرار اناطه صادر نماید زیرا کمیسیون ماده «دادگاه» تلقی نمی گردد، به این دلیل که مقنّن هم در مادۀ ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری سابق و هم در مادۀ ۱۳ قانون جدید از لفظ «دادگاه» استفاده نموده است و اجتهاد در برابر نص جایز نیست. بنابراین، دادسرا باید پرونده را در وقت احتیاطی نگه دارد تا تکلیف اعتراض متهم به برگ تشخیص معلوم گردد.


پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
۰۶:۳۱:۳۱

يكشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۲۸۵۹۶

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲
 
 

Copyright © ۲۰۱۵ Qazvin Justice All rights reserved
E-mail : info@qazvinjustice.ir - Design and Power by: CaspianITC